K

jeller flyplass og NLFs skrinlagte planer på Krogstad er sammen med privateide Hønefoss flyplass på Eggemoen tatt inn i Avinors vurdering av aktuelle framtidsflyplasser nær Oslo.

Møte med Lillestrøm kommune

Både Kjeller og Krogstad stod på agendaen da Avinor inviterte til møte med Lillestrøm kommune 17. november 2021, to alternativer som ble tatt med i siste fase av utredningsarbeidet hos Avinor før rapporten ble overlevert til SD, i god tid før tidsfristen 1. mars 2022.

Nyheten om at Kjeller flyplass er inkludert i utredningsarbeidet til Avinor er gode nyheter for over 1 million innbyggere og hele næringslivet i Osloregionen, som om få år kan vente seg nye regionale reiseruter og reisetilbud som følge av overgangen til grønn og mer bærekraftig luftfart. Commuteren Alice fra Evation er et helelektrisk passasjerfly som for tiden testes på bakken i USA. De første testflygningene starter så snart bakketestene er ferdig. Foto: Eviation

Det er gode nyheter for over 1 million innbyggere og hele næringslivet i Osloregionen, som om få år kan vente seg nye regionale reiseruter og reisetilbud som følge av overgangen til grønn og mer bærekraftig luftfart.

«En løsning på Eggemoen vil kreve at det fremforhandles en kommersiell avtale med flyplasseieren som potensielt kan innebære både investeringer og løpende finansiering (leiekostnader). Tidligere forsøk på å få til dette har ikke ført frem da Samferdselsdepartementet har vurdert kostnadene som for høye».

«En gjenopptagelse av planleggingen av et nytt luftsportsanlegg på Krogstad vil kreve dialog med Lillestrøm kommune og andre interessenter som vil bli berørt av luftsportaktiviteten (småfly, fallskjermhopping, mv.) på plassen, samt avklaring av finansieringsløsning», ifølge Avinor.

Avinor har levert sin «Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Oslo-området» til SD, men i beskjeden grad tatt hensyn til utviklingen av nye fossilfrie flysystemer. Norges Luftsportforbund forventer en dobling eller tredobling av flyaktivitetene i forbindelse med overgangen til grønn og mer bærekraftig luftfart. I USA har NASA en storsatsing på urban og regional luftfart, og ser store muligheter for økt bruk av allmennflyplasser. Heart Aerospace på Säve flygplats ved Göteborg utvikler ES-19 (bildet over), et 19-seters batteridrevet passasjerfly som ifølge selskapet skal være på vingene i 2026. Foto: Heart Aerospace

I rapporten til Avinor rangeres Rygge som det beste alternativet av de tre kandidatplassene på Rygge, Rakkestad og Jarlsberg. Forsvaret vurderer imidlertid at en økning i småflyaktiviteten vil komme i konflikt med økt omfang og varighet på øvelser - og økt militær aktivitet. Rygge er derfor ikke en del av en løsning for permanent småflyvirksomhet i Oslo området, konkluderer Avinor.

Alternativet på privateide Rakkestad flyplass anses som lite aktuelt grunnet lang reisetid fra Oslo sentrum og begrenset offentlig kommunikasjon. Hvis Jarlsberg skal inngå i en permanent løsning, vil det ifølge Avinor være formålstjenlig å gjennomføre en utredning av endringer i luftromsorganisering av Torp kontrollsone.

«Når du ser hvor fantastisk mye skog det er, så bør det være mulig å bruke noe større arealer til utbygging, rett og slett fordi vi har så mye av det, framfor å ødelegge våre friluftsmiljøer», fortalte tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP) etter en flytur fra Kjeller med Flynytt i 2014, og la til «Flyturen gir mange inntrykk. En ser at selv om det er stor folketetthet i og rundt Oslo, så er det også veldig mange åpne områder. Det må være mulig å finne løsninger som både ivaretar transportbehov, friluftsinteresser og folks boligbehov». Foto: Flynytt/AIR24

I Avinors anbefalinger heter det at «Det er igangsatt et planarbeid knyttet til utvikling av Kjeller som ny bydel i Lillestrøm som følge av nedleggelse av Forsvarets aktiviteter på flyplassen. En eventuell videreføring av hele eller deler av småflyaktiviteten på Kjeller flyplass etter Forsvaret trekker seg ut og eiendommene er solgt til nye eiere vil kreve dialog med Lillestrøm kommune som er planmyndighet og nye grunneiere».

Avinor opplyser at det nå er opp til SD å følge opp rapporten og eventuelt starte forhandlinger med aktuelle parter.

«Kjeller skal opprettholdes fram til 2026»

I etterkant av å ha mottatt rapporten fra Avinor, opplyser SD 10. februar 2022 at flyaktivitetene på Kjeller skal opprettholdes fram til 2026:

Tidligere ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap) til venstre, overtar som ny statsråd i Samferdselsdepartementet etter Knut Arild Hareide (KrF) 14. oktober 2021. Foto: SD

«Opprinnelig var planen at Kjeller flyplass, der småflymiljøet har tilhold i dag, skulle stenge innen utløpet av 2023. Forsvaret har imidlertid, i lys av endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess og ut fra Forsvarets egne behov, besluttet at aktiviteten på Kjeller kan opprettholdes til 2026. Departementet vil i tiden fremover vurdere hvordan utredningen skal følges opp».

Samme dag som SD sender ut sin pressemelding, fremmer Widerøe-kaptein, nå stortingsrepresentant Erlend Larsen (H), et interpellasjonsforslag på vegne av seks representanter fra Høyre. De mener at det haster med en nasjonal satsing og foreslår at «Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med forslag til et grønt luftfartsprogram».

I løpet av 2021 havnet både Rygge og Eggemoen i kategorien som lite aktuelle erstatningsflyplasser for Fornebu. Dermed gjenstod kun Rakkestad og Jarlsberg (bildet over), hvis premisset fra Regjeringen Solberg om å utelate Kjeller flyplass opprettholdes av ny regjering. Rakkestad og Jarlsberg er imidlertid to flyplasser som er betegnet som «useriøse forslag» av Norges Luftsportforbund i spørsmålet om en framtidsrettet allmennflyplassløsning for Oslo. Alle de fire opprinnelige flyplassalternativene har ifølge beregninger en reiseavstand med offentlig transport på rundt 2-3 timer hver vei tur-retur Oslo sentrum. Foto: Flynytt/AIR24

Nyheten om at Avinor har valgt å inkludere Kjeller flyplass som et mulig alternativ i arbeidet med rapporten til SD, viser tydelig at flyplassene på Rygge, Rakkestad og Jarlsberg ikke fullt ut kan innfri Stortingets Fornebuløfte som ble gitt i 1992.

Avinor har ifølge pressemeldingen fra SD tatt utgangspunkt i «Utredningen av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet», som ble utarbeidet av Oslo Economics og Vista Utredning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2018». 

Avinor har inkludert Kjeller flyplass (bildet over) og NLFs skrinlagte planer på Krogstad i sitt utredningsarbeid om framtidig allemennflyplass for Oslo. Det er gode nyheter for næringslivet og over 1 million innbyggere i Osloregionen, som vil få helt nye reiseruter og reisetilbud i overgangen til grønn luftfart, med klimanøytrale og elektrifiserte fly basert på batteri-, hybridteknologi og hydrogen.
Foto: Flynytt/AIR24

Premisset fra Regjeringen Solberg

Utredningen fra Oslo Economics hadde som premiss fra Regjeringen Solberg om å utelate Kjeller flyplass. Dette premisset kan vise seg å være gravlagt for godt av den nye regjeringen.

Luftfartstilsynet har som underliggende forvaltningsorgan foreløpig vært forhindret å kommentere andre flyplasser enn de som har vært inkludert i rapporten til Oslo Economics; Eggemoen, Rygge, Rakkestad, Jarlsberg og planene om et nytt anlegg på Krogstad, lokalisert nær tidligere kommunegrense mellom Sørum og Fet.

Ansatte hos Luftfartstilsynet har imidlertid ikke lagt skjul på at «Kjeller flyplass kunne blitt en strålende GA-hovedflyplass for Oslo».

Pilot Alexander Fuglesang foran skoleflyet Aquila A211 LN-NRA tilhørende Nedre Romerike Flyklubb (NRFK) på Kjeller. Foto: Flynytt/AIR24

Nå er det grunn til å tro at Luftfartstilsynet vil bli bedt om å kommentere samtlige flyplasser som er inkludert i rapporten fra Avinor til SD om mulig framtidsflyplass for Oslo.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) uttaler i pressemeldingen at utredningen fra Oslo Economics ikke gir en entydig anbefaling, men at «den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med småflyplassaken», uten å nevne premisset som lå til grunn fra Regjeringen Solberg.

Eggemoen er ikke lengre et alternativ

Oppdraget fra SD til Avinor ble gjort kjent av tidligere samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) 1. juni 2021, i en redegjørelse til Stortinget under behandlingen av interpellasjonen fra Senterpartiet om Kjeller flyplass. 

Hareide opplyste at departementet hadde «avklart med eieren av Eggemoen at det ikke lengre er et alternativ». Det ble kjent to år og tre måneder etter at Norges Luftsportforbund hadde kastet inn håndkledet og bedt tidligere statsråd Jon Georg Dale (FrP) om å finne en mulig erstatning til Fornebu og nedleggingstruede Kjeller.

Oppdraget fra Hareide til Avinor hadde som mandat å utrede Rygge flyplass i en løsning med eller uten Rakkestad og Jarlsberg. Oppdraget kom på bestilling fra Stortinget i vedtaket som ble fattet 1. juni 2021 i interpellasjonssaken fra Sp.

Kart og reisetider med offentlig transport mellom Oslo sentrum og flyplassene nærmest Oslo. Kilde: Google Maps Foto: Urban Sky

Ønsker en løsning som er framtidsrettet

«Avinor har fått i oppdrag av Samferdelsdepartementet å utrede denne «permanente» løsningen. Departementet har vært veldig tydelig på omfanget av utredningen og rammene for den og det arbeidet er nå i gang. Utredningen kommer jo på bakgrunn av tidligere rapporter som har vært utarbeidet, blant annet Småflystrategien fra 2017 og rapporten fra Oslo Economics fra 2018. Men helt tilbake til hovedflyplassvedtaket i 1992, hvor det skulle avsettes midler til en småflyløsning for østlandsområdet, så stammer denne saken», opplyste senior rådgiver og prosjektleder hos Avinor, Øyvind Hallquist, til styreleder Thore Nylund i Nedre Romerike Flyklubb (NRFK) 17. august 2021.

Avinor kom med to ansatte til Kjeller flyplass for en befaring som varte i nesten tre timer. Flere piloter på flyplassen som representerte NLF, AOPA, EAA og fire flyklubber på Kjeller deltok under befaringen.

«Vi ønsker å legge til rette en løsning som er framtidsrettet, og ikke bare legge opp til en minimumsløsning, men noe som kan se framover. For at å få til en løsning som kan bidra til at miljøet kan fortsette og eksistere, og ha gode rammer for aktiviteten også i framtiden», fortalte Øyvind Hallquist i intervjuet med NRFK på Kjeller.

Svarene fra partiene i en spørreundersøkelse utført av Urban Sky i ukene før Stortingsvalget i 2021, viser at flertallet på Stortinget er positive til flyplassene på Kjeller og Hamar. Foto: Urban Sky

Overveldende flertall for Kjeller og OSL

Spørreundersøkelsen «Flyplasser i valgkampen» utført av Urban Sky i ukene før stortingsvalget i 2021, viste et overveldende flertall som vil ha Kjeller eller OSL Gardermoen som en framtidig løsning. 9 av 10 mener at Staten har et «ansvar og nasjonalt behov for å overta og utvikle sentrumsnære allmennflyplasser på Kjeller og Hamar framfor en nedbygging og avvikling». Det støttes av Senterpartiet og FrP, mens Ap mener at Avinor bør «inn på eiersiden og overta flyplassene på Kjeller og Hamar for å sikre framtidig drift sammen med fylker og kommuner».

Ifølge svarene i spørreundersøkelser er det et flertall på Stortinget som støtter en mulig videreutvikling av Kjeller og Hamar som sentrumsnære allmennflyplasser med eller uten Avinor, fylker og kommuner på eiersiden.

Avinor og Luftfartstilsynet uttrykte i 2020 ambisjoner om at Norge skal bli et foregangsland innen elektrifisering av luftfarten. Her tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP) og tidligere konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, etter første flygning med et elektrifisert motorfly i Skandinavia 18. juni 2018. Den historiske flygningen fant sted på Gardermoen. Foto: Flynytt/AIR24

Sp: Norge må ta en ledende rolle

«Det norske kortbanenettet er godt egnet for testing og bruk av elfly. Senterpartiet mener elfly i framtiden blir viktig for å sikre bedre framkommelighet i distriktene. Med mindre elfly kan vi sikre flere avganger på kortbanenettet. Derfor må Norge ta en ledende rolle i forskning på og utvikling av elfly», sier medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Sp, Bengt Fasteraune, i et valgintervju med Flynytt i 2021, og han legger til:

«Senterpartiet vil opprette et program for innfasing av null- og lavutslippsfly i Norge. De første innenriks ruteflygningene med nullutslipp bør skje innen 2030, og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly og andre null- og lavutslippsløsninger», forteller Bengt Fasteraune til Flynytt.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.