E

t hemmelig «gi-bort-salg» av 91 dekar på Kjeller flyplass reiser på nytt mistanke om samrøre og inhabilitet i toppledelsen av partiet Høyre, der sentrale tillitsvalgte og eiendomsinteresser er i fokus.

Området ble solgt fra AIM Norway til eiendomsselskapet Aspelin Ramm høsten 2016, året etter at Riksantikvaren signaliserte overfor Forsvaret at arealet utgjør et av de mest bevaringsverdige stedene i nasjonal luftfartshistorisk kulturminnearv. 

11. februar 2015 opplyste riksantikvar Jørn Holme til Forsvarsbygg at han ville frede store deler av Kjeller flyplass. Knapt to år seinere, 12. januar 2017, ble det offentlig kjent at FDs heleide statsaksjeselskap AIM Norway i en hemmelig budprosess hadde solgt 91 dekar av Kjeller flyplass til Aspelin Ramm, et av områdene på Kjeller som Riksantikvaren (RA) ville frede. 4. oktober 2018 varsler RA oppstart av fredningssak av Kjeller flyplass, som i desember 2019 blir justert til å omfatte hele rullebanen og store deler av arealene der Flyfabrikken og Flybataljonene holdt til i årene før 2. verdenskrig. Foto: Flynytt/AIR24

I møte med Forsvarsbygg (FR) 11. februar 2015 opplyste Riksantikvaren at «det vil være ønskelig å bevare deler av flyflaten i nordre-vestre del av rullebanen» på Kjeller, ifølge Norges Luftsportforbund (NLF).

Den hemmelige prosessen rundt salget av 91 dekar av flyplassen varte i seks måneder og er omstridt. «Flyflaten» som Riksantikvaren viser til, tilsvarer i stor grad det samme området som ble solgt.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) var forsvarsminister i perioden 16. oktober 2013 til 20. oktober 2017 da Frank Bakke Jensen (H) overtok Forsvarsdepartementet etter at Søreide ble utnevnt til utenriksminister. Det reises habilitetsspørsmål ettersom ektemannen Øystein Eriksen Søreide (H) i flere år hadde nært samarbeid med blant andre høyrepolitikeren Jonas Ramm, som også har store eierinteresser i eiendomsselskapet Aspelin Ramm. Foto: Forsvaret

Forsvarsdepartementet (FD) var fram til desember 2018 100% eier av statsaksjeselskapet AIM Norway som igangsatte salget, og var godt kjent med kulturverdiene på Kjeller flyplass.

Det hemmelige salget ble igangsatt få år etter Ukraina-konflikten blusset opp. En politisk og militær krise mellom Russland og Ukraina som i 2013–2014 førte til at Krimhalvøya samt deler av Donetsk og Luhansk ble annektert og overtatt av prorussiske styrker.

Nytt trusselbilde for Norge og NATO

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide gir status om den sikkerhetspolitiske situasjonen under Cevitas frokostmøte i Oslo 4. mars 2015 (se video under), hvor Ukraina-konflikten og et mer usikkert sikkerhetspolitisk verdensbilde er tema.

«Systematisk bruk av usikkerhet, ikke-attribusjon, løgn og fornektelse har tatt nye høyder. ... I tillegg ser vi konsolideringen av det vi ofte kaller nye trusler; cyber, terrorisme, organisert kriminalitet, konsekvenser av masseemigrasjon, komplekse nettverk, trusselaktører og ikke minst flytende grenser og uklare definisjoner».

«Den aller største og viktigste endringen vi har å gjøre med i dag, er at vi ikke lengre kan basere oss på lange varslingstider. Det har vi basert oss på i veldig mange år. Det har også våre allierte i NATO gjort, og vi har forutsatt at vi ville få tidlig varsel. Det betyr at store deler av vår struktur, NATOs struktur, er satt opp med lange svartider. Det igjen betyr at deler av dagens forsvarsstruktur er lite relevant fordi den ikke kan svare på det som er dagens trusselbilde. Vi ser også samtidighetsutfordringer», sier Ine Marie Eriksen Søreide under frokostmøtet.

Krisen utviklet seg til fullskala krig i Europa 24. februar 2022. Russland eskalerer invasjonen av Ukraina og i løpet av få uker okkuperer nye landområder nord for Kiev samt større deler av fylkene Kharkiv og Kherson.

Det setter fart i NATO og forsvarsbudsjettene til mange NATO-land, også i Norge, hvor partier nå strides om hvem som har ansvaret for at Norge ikke har nådd målet om å bruke to prosent av BNP til Forsvaret. 

Varraordfører i Lillestrøm kommune, Anette Elseth (FrP) og partileder Sylvi Listhaug (FrP) under valgkampen i Lillestrøm i 2019. Foto: AIR24

Sylvi Listhaug (FrP) retter skytset mot dagens regjering. Hun får svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i VG 14. februar: «Dette er tidenes frekkhet fra Listhaug». Han mener derimot at det er ansvaret til Listhaug og tidligere statsminister Erna Solberg (H) at Norge ikke har nådd målet til NATO.

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under presentasjonen av statsbudsjettet for 2024 i A5-auditoriet i Akersgata 6. oktober 2023. Foto: AIR24
FD nekter innsyn i saken

Samtidig med at krigen utspiller seg for fullt mellom Russland og Ukraina, nekter FD i august 2023 innsyn i salgsprosessen som departementet igangsatte og godkjente flere måneder før Stortinget 15. nov. 2016 vedtok Langtidsplanen (LTP) for Forsvaret, der Kjeller var en av flere militære baser som ble foreslått nedlagt. 

Historielagene på Romerike har bedt om innsyn for å undersøke om det hemmelige salget bryter med avhendingsinstruksen som skal sikre at «Staten har fortrinnsrett til all statleg eigedom som skal avhendast». 

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) på Lillestrøm under valgkampen i 2021. Her flankeres hun av Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre, og Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm, henholdsvis fra Nes/Eidsvoll og Voss herad. Foto: AIR24

TravelBusiness hevder at Forsvarsdepartementet (FD) og Regjeringen Solberg i prinsippet «har gitt bort eiendommen til Aspelin Ramm», som eies 50% av familien til Høyre-politikeren Jonas Ramm.

Kontroll- og konstitusjonskomite på Stortinget har i mange måneder behandlet flere habilitetssaker. Det kan reises spørsmål om komiteen nå bør se nærmere på det hemmelige salget til Aspelin Ramm, og om hvorvidt hele salget bør reverseres.

Komiteen har to ganger utsatt fristen for behandling av habilitetssakene mot statsråder i Støre-regjeringen og tidligere statsminister Erna Solberg. Datoen for å avgi en innstilling ble sist endret til tirsdag 27. februar.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, her foran Metal (Standard) Moth DH60M i hangaren til KFF på Kjeller flyplass. Verken han eller politisk rådgiver vil svare på spørsmål som gjelder framtiden til Kjeller flyplass. Foto: AIR24

AIR24 har i oktober 2023 oversendt flere spørsmål i saken om framtiden til Kjeller flyplass til leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik. Politisk rådgiver Øyvind Arend Hallvig Bentås har bedt om mer tid for å gå gjennom spørsmålene, men de har foreløpig ikke kommet med noe svar.

Flopp for Bondevik II-regjeringen

Den betente saken strekker seg helt tilbake til Bondevik II-regjeringen som i 2004-2005 la fram to stortingsproposisjoner som foreslo omfattende flytteplaner for å få mer aktivitet til Rygge og Gardermoen, og samtidig frigjøre Kjeller flyplass til boligsalg. 

Bondevik II-regjeringen tapte valget i 2005 og begge proposisjonene ble skrinlagt da Avinor satte stopp for testflygning med F-16 ved OSL på Gardermoen. De storstilte flytteplanene ble en flopp for den borgerlige regjeringen.

Da Høyre kom tilbake i regjeringsposisjon i 2013, tok det ikke mange år før Forsvarsdepartementet (FD) ledet av daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) la fram en langtidsplan for Forsvaret (LTP) der militære anlegg på Kjeller sammen med Kjevik og Andøya ble foreslått nedlagt.

Oslo lufthavn på Gardermoen er absolutt ingen allmenn lokalflyplass som skal overta for Kjeller, fastslår seniorrådgiver Øyvind Hallquist i Avinor. Avklaringen fra Avinor kommer 31. oktober 2023 etter at embetsverket i Samferdselsdepartementet i svar til AIR24 oppgir at Oslo lufthavn på Gardermoen er både «Norges hovedflyplass og lokal flyplass for innbyggerne i Oslo-området». Uten OSL på Gardermoen, Eggemoen eller Rygge som aktuelle erstatningsflyplasser for Fornebu, er det ifølge Avinor utfordrende å finne en fullgod løsning for en allmenn lokalflyplass i Oslo-området såfremt Kjeller ikke tas med i beregningen. Foto: Flynytt/AIR24
Salget «framstår som en gåte»

91 dekar med bygningsmasse ble overført 15. des. 2011 fra Forsvarsbygg til AIM Norway (Aerospace Industrial Maintenance Norway) da selskapet høytidelig ble omdannet fra LHK (Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller) i Forsvaret til et heleid statsforetak.

Sommeren 2016 ble AIM Norway SF omdannet til et statlig aksjeselskap, fortsatt heleid av FD, som samtidig i det skjulte startet salgsprosessen for avhending av eiendomsverdiene.

Salget som pågikk høsten 2016 ble holdt hemmelig fram til januar 2017. Da kunne Romerikes Blad opplyse at eiendomsutvikler Aspelin Ramm hadde fått tilslaget om kjøp av 91 dekar fra AIM Norway SF, med verkstedshaller og øvrig bygningsmasse som samlet utgjør 26 000 kvm i området nær Nitelva mellom dagens rullebane og Fetveien.

«Prosessen har pågått i kulissene i et halvt år. Det betyr at den var påbegynt også før Stortinget før jul gjorde det endelige vedtaket om å fase ut hele Kjeller som militær base innen utgangen av 2023», skriver Flynytt januar 2017.

«Det virker ikke veldig gjennomtenkt», sier generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF, som ifølge Flynytt er overrasket over salget av eiendommen til AIM Norway.

«At dette har pågått tilsynelatende uten at omverdenen har vært klar over det, framstår som en gåte for meg», sier John Eirik Laupsa til bladet.
Det er Steinar Bunæs og Roald Hansen (bildet) i Prosjekt Kjellerhistorien, på vegne av Romerike historielag, Skedsmo historielag, Lillestrøm historielag og Kjellervenner, som i brev datert 31. juli 2023 «ber om innsyn i salget av 90 dekar av Kjeller flyplass til Aspelin Ramm». Foto: Flynytt/AIR24
Stor skuffelse over svarbrev fra FD

Høsten 2023 blir historielagene på Romerike nektet innsyn av i prosessen i forkant av salget av 91 dekar av Kjeller flyplass. På vegne av historielagene på Romerike er Steinar Bunæs svært skuffet over svarbrevet fra FD.

Det er Steinar Bunæs og Roald Hansen i Prosjekt Kjellerhistorien, på vegne av Romerike historielag, Skedsmo historielag, Lillestrøm historielag og Kjellervenner, som i brev datert 31. juli 2023 «ber om innsyn i salget av 90 dekar av Kjeller flyplass til Aspelin Ramm».

Prosjekt Kjellerhistorien retter «følgende spørsmål til Forsvarsdepartementet: Hva var begrunnelsen for å avhende 90 dekar av Kjeller flyplass på en slik måte at avhendingsinstruksens regel om kommunal forkjøpsrett falt bort?»

I brevet til Prosjekt Kjellerhistorien 16. august 2023, svarer to avdelingsdirektører i FD, Johanne Melø (e.f.) og Frode Halgunset, at: «Kongelig resolusjon av 19. desember 1997 - Instruks om avhending av statlig eiendom m.v (Avhendingsinstruksen) har ikke regler om kommunal forkjøpsrett».

AIR24 har laget en tidslinje fra 1990 til i dag som viser at forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) fremmet to stortingsproposisjoner med storstilte flytteplaner i 2005 som omfattet aktiviteter «særlig tilknyttet flystripen på Kjeller, som kan avhendes og selges til markedspris». Avinor satte den gang en stopper for planene. De to proposisjonene gikk rett i vasken og de borgerlige partiene tapte stortingsvalget like etterpå. Se hele tidslinjen.

Tidslinje fra 1990 til i dag med et utvalg hendelser om Fornebu, Gardermoen, Kjeller med politiske beslutninger og utviklingen av luftfarten med framtidig innfasing av null- og lavutslippsfly. Illustrasjon: AIR24
Politiker og eiendsomsutvikler

Selskapet Aspelin Ramm eies 50 prosent av familien til Høyre-politikeren Jonas Ramm. Han har sammen med Eivind Astrup (H) og Diderik Schnitler (H) over flere år hatt styreansvar og arbeidsgiveransvar for hennes ektemann, Øystein Vegard Eriksen Søreide (H).

Det er ikke henvist til noen gjennomførte konsekvensutredninger i forkant av salgsprosessen høsten 2016, og hvilken sammenheng det hemmelige salget eventuelt har hatt med LTP-en som ble fremmet for Stortinget i 2016, flere år før Forsvaret og Luftforsvaret oppgir at de ikke lengre har behov for et hovedverksted for tungt vedlikehold av flysystemer på Kjeller.

Forslaget om nedleggelse av de militære basene på Kjeller, Kjevik og Andøya i LTP-en ble fremmet for og vedtatt av Stortinget i 2016, to år etter Russlands annektering av Krim med invasjon og støtte til separatistgruppene i fylkene Luhansk og Donetsk i Donbas-regionen i Ukraina.

Kjeller flyplass var ikke en del av mandatet da Avinor fikk i oppdrag fra Solberg-regjeringen å utrede en framtidig allmenn lokalflyplassløsning for Oslo-området i 2021, men ble raskt trukket inn i vurderingene da det viste seg at både Eggemoen og Rygge var uaktuelle løsninger. Avinors utredning fra 1. desember 2021 peker på Rakkestad og Jarlsberg som primære småflyplasser dersom Kjeller legges ned, to kandidater som NLF anser som uaktuelle. Over ses senior rådgiver i Avinor, Øyvind Hallquist (til høyre) og leder av Nedre Romerike Flyklubb (NRFK), Thore Nylund. Foto (på høyre side): NRFK, Foto av flyplasser: Flynytt/AIR24, Illustrasjon: Urban Sky
Statlige behov skal kartlegges

Ifølge Avhendingsinstruksens kapittel 2 skal det gjennomføres kartlegging av statlige behov før avhending. I 2004 ble instruksen innskjerpet av regjeringen.

Saken har interesse i forbindelse med Fornebuløftet som ble gitt fra Stortinget til allmennflymiljøet i Oslo-området i 1992, da det ble vedtatt å flytte Oslo lufthavn fra Fornebu, som ble nedlagt 8. oktober 1998, samme dag som OSL åpnet på Gardermoen.

Samferdselsdepartementet (SD) har siden våren 2019 utredet ulike alternativer for etablering av en erstatningsflyplass til Fornebu. I en rapport fra Avinor utarbeidet i 2021-2022 på oppdrag fra SD, blir både Eggemoen og Rygge avskrevet som potensielle framtidsrettede allmenne lokalflyplasser i Oslo-området, til erstatning for Fornebu.

Rygge og Eggemoen er blitt avskrevet av Avinor og Samferdselsdepartementet. Rakkestad (bildet) og Jarlsberg er to andre allmenne flyplasser i Oslo-området, men uaktuelle som mulige erstatningsflyplasser etter Fornebu på grunn av lang reisevei fra Oslo, ifølge NLF. Foto: Rakkestad flyplass

Rakkestad og Jarlsberg er to andre allmenne flyplasser som er blitt utredet i Avinor-rapporten, men som begge ifølge NLF har for lang reisevei fra Oslo sentrum. Med lite tilfredsstillende tilknytninger med offentlig transport oppfyller de dermed ikke et av kriteriene som ble stilt i Fornebu-løftet, om 30-60 minutters reiseavstand fra Oslo S.

«Staten har fortrinnsrett»

I rapporten oppgir Avinor at det vil være utfordrende å finne en god løsning som ikke inkluderer Kjeller flyplass. Det kan vitne om et statlig behov for å opprettholde Kjeller som lokalflyplass for Oslo-området også i framtiden.

Før avhending finner sted skal departementene, den aktuelle fylkesmann og Statsbygg forespørres om det er statlig behov for eiendommen. Slik forespørsel kan unnlates hvis det åpenbart ikke er statlig behov for eiendommen. Foreligger det et dokumentert statlig behov for eiendommen, må den ikke avhendes uten Finansdepartementets samtykke, ifølge avhendingsinstruksen. FD nekter nå innsyn i prosessen når historielagene på Romerike vil undersøke om departementet har overholdt instruksen i det hemmelige salget av 91 dekar av Kjeller flyplass i 2016. Foto: Flynytt/AIR24
«Staten har fortrinnsrett til all statleg eigedom som skal avhendast. […] I oppmodingsvedtak nr. 540 av 17. juni 2004 heiter det: Stortinget ber Regjeringa gjere retningslinjene for sal av Forsvaret sine eigedomar klarare, slik at tilhøvet og omsynet til allemannsretten, friluftsliv, kulturhistoriske verdiar, lokale og regionale styresmakter blir klarare».

Før avhending finner sted skal departementene, den aktuelle fylkesmann og Statsbygg forespørres om det er statlig behov for eiendommen. Slik forespørsel kan unnlates hvis det åpenbart ikke er statlig behov for eiendommen. Foreligger det et dokumentert statlig behov for eiendommen, må den ikke avhendes uten Finansdepartementets samtykke, ifølge instruksen.

Riksantikvarens justerte fredningsforslag som blir presentert desember 2019. Her foreslår RA fredning av hele lengden til eksisterende rullebane, et utvidet område av Den ytre flyveplass (i dag kalt Småflyhavna) og noe redusert areal ved Den indre flyveplass, som i dag utgjør Base Kjeller med Kongsberg/KAMS, FLO og FMA Luftkapasiteter. Illustrasjon: Urban Sky

Mulig brudd på instruks

Hvis andre departementer, fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statsbygg ikke er blitt kontaktet før FD gjennomførte det hemmelige salget høsten 2016, så kan det være et brudd med avhendingsinstruksen.

FD hevder i sitt svarbrev i august 2023 at Avhendingsinstruksen ikke gjelder «avhending av statsforetakets eiendom» og kun «gjelder den for virksomheter underlagt regjeringens instruksjonsmyndighet. Det er statsforetak ikke. Det er ingen annen årsak enn dette til at avhendingsinstruksen ikke kom til anvendelse ved salget til Aspelin Ramm. Når det gjelder innsyn i salget til Aspelin Ramm, må Prosjekt Kjellerhistorien henvende seg til Aspelin Ramm og/ eller KAMS som selvstendige rettssubjekter».

Det hemmelige salget av 91 dekar på Kjeller til Aspelin Ramm viser uklar fortolkning og mulig brudd med «Kongelig resolusjon av 19. desember 1997 Instruks om avhending av statlig eiendom m.v».

Riksantikvaren skal varsles i god tid

Ved avhending av eiendommer med bygg som er eldre enn 50 år, skal også Riksantikvaren varsles i god tid før avhending for å få vurdert spørsmålet om bevaringsverdi.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) var forsvarsminister da Forsvarsdepartementets heleide statsforetak/statsaksjeselskap AIM Norway igangsatte en hemmelig salgsprosess sommeren 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Den hemmelige salgsprosessen reiser spørsmål om regjeringen Solberg og tidligere forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide i 2015–2016 aktivt har omgått avhendingsinstruksen, og hvorvidt hun har meldt seg inhabil i prosessen som øverste ansvarlig.

Store deler av arealet med verkstedshallene og bygningene er i dag foreslått fredet av Riksantikvaren, som i 2018 og 2019 varslet en omfattende fredningsprosess for Kjeller flyplass, til stor fortvilelse for ledelsen i Aspelin Ramm.

Vil rive bygninger som er vernet
«Fredningsforslaget innebærer at Aspelin Ramm vil få redusert sine utbyggingsmuligheter og selskapet arbeider nå aktivt mot fredningsforslaget. Senest har de fremmet forslag om å rive mange av de bygningene Riksantikvaren foreslår vernet», opplyser TravelBusiness.no i 2020, og føyer til:

Riksantikvarens begrunnelse for fredningen er:

«Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet».
Tidligere adm. direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway SF foran Pratt & Whitney F100 turbofan til kampflyet F-16. Foto: Flynytt/AIR24
«Normalt ved større eiendomssalg»

Tidligere adm. direktør i AIM Norway, Ove Haukåssveen, hevder i intervju med Flynytt i 2017 at selskapet har fulgt spillereglene når det gjelder salget til Aspelin Ramm.

«Vi har fulgt de spilleregler som gjelder for et slikt salg. Dette er en prosess som har pågått i en periode på seks måneder. Store relevante profesjonelle utbyggere var invitert til å ta del i prosessen. Totalt var det 23 stykker involvert, og Aspelin Ramm kom med det totalt beste tilbudet», forteller han til Flynytt.

Ove Haukåssveen begrunner salget med at det var behov for kapital til nye investeringer.

«Dette er ikke en direkte konsekvens av Forsvarets langtidsplan. Dette er AIMs eiendom, og det er slik at vi trenger å få frigjort kapital til å gjøre nye investeringer for F35-vedlikehold. Det handler om at selskapet må sikre sin egen fremtid».

Han hevder overfor Flynytt at eiendomssalg uten offentlige forhandlinger «er normalt ved slike større eiendomssalg som vår eiendom på Kjeller representerer» når AIM Norway «inviterer de store relevante og aktuelle utbyggerne direkte i en eiendomsprosess med oss».

Tidligere direktør for Samfunn og plan i Aspelin Ramm, Sverre Landmark (ansatt 2004-des. 2018) med foredrag under Lillestrømkonferansen 2017. Han sluttet i Aspelin Ramm to måneder etter at Riksantikvaren varslet fredning av Kjeller flyplass, som inkluderer området som Aspelin Ramm ervervet i løpet av 2016. Video: AIR24

«Kan reise spørsmål om lovlighet»

Salgsprosessen ble gjennomført i full hemmelighet og holdt utenfor saksdokumentene som ble framlagt for Stortinget.

Det kan være i strid med «et krav om åpenhet og gjennomsiktighet i offentlige transaksjoner, inkludert salg av statlige eiendommer».

Hvis «dette salget skjedde uten å følge gjeldende lover og regelverk for offentlige transaksjoner, kan det reise spørsmål om lovligheten av handlingsforløpet», ifølge en vurdering fra OpenAI/ChatGPT (som er lest og vurdert redaksjonelt før publisering).

«Vi skal se på helhetene og vi skal se på mulighetene. Det er ikke slik nå at vi skal tidlig i løpet bestemme at ‘sånn skal det være’ eller ‘sånn skal det være’. Det er ikke slik at noen har forrang til dette området foran andre, men i dette området her har vi en fantastisk mulighet til å utvikle en by helt fra scratch», sier tidligere ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) i sitt foredrag under Lillestrømkonferansen 2017.

«At vi får konsulenter inn, og at Aspelin Ramm er der allerede, som yter samfunnsansvar som en god samarbeidspartner, at vi får IFE som skal ha forskningsprosjekt på ‘Smart CIty’-utvikling her sånn, det gjør at dette stedet, kjære dere, som en del av Lillestrøm har virkelig muligheten til å løfte dette stedet ytterligere, ikke bare til å ta imot flere folk, men vi kan få etablert enormt med kompetanse og industri og virksomheter her, og vi kan skape et sted hvor vi tar vare på identitet, kultur, natur. Alt i en ny bydel på Kjeller».

«Det handler om hvordan skal Lillestrøm redde verden» og at «de grepene som man tar i byene faktisk er litt avgjørende for utviklingen», sier Ole Jacob Flæten til konferansedeltakerne i Lillestrøm kultursenter.

«Ga bort» eiendom til Høyre-politiker

Salget viser seg å være basert på en «sale and lease back»-avtale, der hele eller deler av salgssummen inngår i leie av arealer og eiendommer, som opprinnelig ble overført til AIM Norway som egenkapital i det nye statsforetaket da Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) ble skilt ut fra Forsvaret og omdannet 15. des. 2011.

«Forsvaret skal bruke området frem til 2023 og leieprisen for avtaleperioden utgjør stort sett den avtalte salgssum. Så i prinsippet har FD gitt bort eiendommen til Aspelin Ramm», kommenterer TravelBusiness i sin artikkel datert 27. okt. 2020.
Omstridt hemmelig salg

Det hemmelige salget i 2016 har vært omstridt. Tette bånd mellom politikere og eiendomsinteresser i toppledelsen av Høyre kan ha bidratt til at daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) ble inhabil som øverste ansvarlig for salgsprosessen.

Mistanken om inhabilitet for Ine M. Eriksen Søreide knytter seg til ektemannen Øystein Eriksen Søride (H), som i 2019 gikk fra direktørstilling i Oslo kommune til stillingen som toppsjef for Abelia i NHO.

Han ble i 2008 ansatt som daglig leder og pengeinnsamler for Høyres valgfond 2009 i forkant av stortingsvalgene i 2009 og 2013, og har i flere år hatt tette bånd til to sentrale Høyre-politikere og bestevenner i styret for Høyres valgfond, Eivind Astrup og Jonas Ramm, hvis familie eier 50 prosent av Aspelin Ramm.

I 2019 blir bydelsdirektør i Bydel Grorud, Øystein Eriksen Søreide, ansatt som ny leder av Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO. Han var ikke oppført blant de ni kandidatene som ifølge Teknisk Ukeblads sjefredaktør Jan M. Moberg var aktuelle til toppjobben i Abelia etter Håkon Haugli, som i 2019 forlot Abelia til fordel for sjefsstillingen i Innovasjon Norge. «Øystein E. Søreide er en erfaren leder med allsidig bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Hans kjennskap til politikk, næringsliv og organisasjonsliv gjør han svært egnet som leder av Abelia», sier Grete Aspelund, styreleder i Abelia og daværende adm. direktør i SWECO med lang erfaring fra byggebransjen. Foto: Ilja C. Hendel, Abelia
Politisk-økonomisk samrøre

Mistanke om politisk-økonomisk samrøre er ikke ukjent for Erna Solberg og resten av Høyres toppledelse, også før stortingsvalget i 2013 da det ble flertall for en borgerlig regjering.

Jonas Ramm, Diderik Schnitler, Peder Chr. Løvenskiold og Eivind Astrup er fire av seks styremedlemmer involvert i pengeinnsamling til Høyre som «kombinerer eiendom med verv i økonomistyret i Oslo Høyre», ifølge artikkel i Dagens Næringsliv (DN) 21. sept. 2002.

«Et salg av eiendom ved Kjeller flyplass uten tilstrekkelig åpenhet eller uten at nødvendige prosedyrer ble fulgt, kan reise spørsmål om lovbrudd og behov for undersøkelser for å klarlegge om lovene og reglene ble fulgt i denne spesifikke transaksjonen», oppsummerer ChatGPT i sitt svar om lovligheten ved hemmelig avhending av statlig eiendom (som er lest og vurdert redaksjonelt før publisering).

KI-tjenesten fra OpenAI legger til: «Hemmelige transaksjoner med statlige eiendommer kan skape bekymringer om mangel på åpenhet, muligens bryte med prinsippet om god forvaltningsskikk og åpenhet i offentlige transaksjoner. Det er viktig at statlige organer følger lovverket og prosedyrene for offentlige transaksjoner og at de sikrer at slike salg gjøres i samsvar med gjeldende regelverk».

Det hemmelige salget av 91 dekar av Kjeller flyplass i 2016 «virker ikke veldig gjennomtenkt», sier generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF, som ifølge Flynytt er overrasket over salget av eiendommen til AIM Norway. «At dette har pågått tilsynelatende uten at omverdenen har vært klar over det, framstår som en gåte for meg», sier John Eirik Laupsa til bladet som utgis av motorflyseksjonen i NLF. Foto: Flynytt/AIR24
Helt uaktuelt med utsettelse

Generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF innkalte til internt møte i forbundet høsten 2016 for å avklare om det var grunnlag for å be regjeringen Solberg om å ta ut forslaget om nedleggelse av militær aktivitet på Kjeller flyplass i Langtidsplanen til Forsvaret (LTP-en), og heller utsette saken om Kjeller til neste rullering av LTP-en i 2020.

Tilbakemeldinger fra kontakter i SD og Solberg-regjeringen signaliserte imidlertid at en utsettelse av forslaget i LTP-en om nedleggelse av militære aktiviteter på Kjeller og utsettelse til 2020 ville være helt uaktuelt. NLF fant dermed ikke grunn til å gå videre med saken.

Statsminister Erna Solberg (H) og leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), inviterer pressen til Oslo S 2. mars 2017 for å opplyse at regjeringen setter av 1 000 milliarder til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029. Foto: Flynytt/AIR24
1 000 milliarder til NTP 2018–2029

Anniken Huitfeldt (Ap) er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra 2017 til 2021, mens Nikolai Eivindssøn Astrup (H) leder Transport og kommunikasjonskomiteen fra 2016 til 2017.

2. mars 2017 inviterer regjeringen pressen til Oslo S for å presentere nyheten om at regjeringen vil sette av 1 000 milliarder kroner til Nasjonal Transportplan (NTP) i de kommende tolv årene.

– Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sier Erna Solberg (H). Under pressekonferansen på sentralstasjonen har statsministeren med seg samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) i følge av partilederne i regjeringens støttepartier, Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

I oktober 2017 blir Ine Marie Eriksen Søreide første kvinnelige utenriksminister. I 2018 tar Nikolai Astrup steget inn i regjeringen som utviklingsminister i UD, og blir deretter Norges første digitaliseringsminister fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 2021 er han kommunal- og moderniseringsminister samtidig med ansvar for koordinering og oppfølging av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Oppdatert 
25.2.2024 22:47
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.